Všeobecné podmienky používania pre www.testpneumatik.com

§ 1. Poskytovateľ služby a kontakt

Poskytovateľom služby www.testpneumatik.com je

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Naše kontaktné údaje

Telefón: +49 (0) 511 87 98 92 80 (Po - Pi 7-22 hod.)
Telefax: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Informácie o firme

Predseda dozornej rady: Rainer Binder
Predstavenstvo: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Sídlo spoločnosti: Hannover
Registračný súd: Obvodný súd Hannover HRB 58026
IČ DPH: DE 812759861

§ 2 Platnosť

(1) Stránka www.testpneumatik.com je určená spotrebiteľom a iným osobám, ktoré sa chcú na internete informovať o pneumatikách. Používatelia stránky získajú bezplatné recenzie a hodnotenia pneumatík pre automobily a motocykle.

(2) Tieto všeobecné podmienky používania platia v čase používania (pre neregistrovaných používateľov) stránky www.testpneumatik.com a v čase registrácie (pre registrovaných používateľov) zakaždým v platnom znení.

(3) Používaním stránky www.testpneumatik.com, resp. služieb ponúkaných na tejto stránke, používateľ vyslovuje svoj úplný súhlas s používaním tejto stránky a príslušne platnými podmienkami používania.

§ 3 Vlastné obsahy

Spoločnosť Delticom AG je podľa všeobecných zákonov zodpovedná za vlastné obsahy, ktoré je možné v rámci ponuky zobraziť na stránke www.testpneumatik.com. Platia obmedzenia zodpovednosti podľa § 10 týchto podmienok používania.

§ 4 Cudzie obsahy

(1) Delticom AG umožňuje používateľom na stránke www.testpneumatik.com zverejňovať určité obsahy, takže ich ostatní používatelia môžu zobraziť. Táto možnosť je v zásade poskytovaná bezplatne, výnimky si vyžadujú zvláštnu dohodu. K týmto obsahom (ďalej ako „používateľský obsah“) patria:

- hodnotenia pneumatík

- recenzie

- obrázky

- videá

(2) Zverejnenie používateľského obsahu nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani vynucovať alebo požadovať iným spôsobom. Nejestvuje právo na zverejnenie používateľského obsahu.

(3) Zverejnenie používateľského obsahu na www.testpneumatik.com nepredstavuje právne záväzné vyjadrenie alebo skonštatovanie, hodnotenie alebo odporúčanie spoločnosti Delticom AG, ale iba odráža názor používateľov. Delticom AG si neprivlastňuje používateľský obsah a nezodpovedá za správnosť, aktuálnosť a/alebo úplnosť tohto obsahu.

(4) Spoločnosť Delticom AG nie je povinná ani schopná rozsiahlo kontrolovať a sledovať zákonnosť používateľského obsahu. Ak je spoločnosť Delticom AG upozornená na porušenia zákonov a/alebo protiprávne konanie, tak vykoná všetko potrebné na odstránenie porušenia. Ďalšie podrobnosti sú upravené v § 5.

§ 5 Autorské práva a priznanie práv

(1) Obsahy/údaje (napríklad výrobky, značky, logá, firemné značky, atď., informácie, správy, obrázky, videá) zverejnené na www.testpneumatik.com sú prípadne chránené zo zákona.

Používateľ priznáva spoločnosti Delticom AG bezplatne právo na ukladanie, rozmnožovanie a spracovanie ním vloženého používateľského obsahu všetkými v súčasnosti známymi spôsobmi použitia a zhodnocovania a právo obsah zverejňovať na ľubovoľnom mieste na www.testpneumatik.com alebo v iných elektronických informačných a komunikačných médiách prevádzkovaných spoločnosťou, obzvlášť ho verejne sprístupňovať a iným spôsobom reprodukovať. Používateľ priznáva spoločnosti Delticom AG právo licencovať používateľský obsah prepojeným podnikom.

(2) Priznanie práv vzťahujúcich sa na používateľský obsah platí v zásade časovo neobmedzene. Používateľ môže priznanie práv kedykoľvek odvolať vymazaním obsahu.

(3) Používateľ zaručuje, že je v plnom rozsahu oprávnený priznať spoločnosti Delticom AG práva vo vyššie uvedenom rozsahu.

(4) Ak by vzniklo podozrenie, že na stránke www.testpneumatik.com dochádza k porušeniu autorských práv, bezodkladne nás o tom, prosím, informujte na adrese info@delti.com, aby spoločnosť Delticom AG mohla túto skutočnosť overiť a prípadne prijať opatrenia na odstránenie protiprávneho konania. Delticom AG si vyhradzuje právo zablokovať a/alebo trvalo odstrániť používateľský obsah ako aj používateľské profily.

Spoločnosť Delticom AG je okrem toho oprávnená

- používať obsah za účelom online reklamy pre vlastné ponuky a pre ponuky jej prepojených podnikov,

- tretím stranám poskytovať licenčné právo na používanie, pokiaľ je to vyžadované na použitie obsahu na online platformách tretích strán.

§ 6 Vkladanie používateľského obsahu

(1) Požiadavky na zverejnenie používateľského obsahu sa vzťahujú na registrovaných a neregistrovaných používateľov.

(2) Používateľ sa zaväzuje nevkladať žiadny obsah, ktorý:

- porušuje práva tretích strán, napríklad autorské práva, práva vzťahujúce sa na ochranné známky, patentové práva, práva vzťahujúce sa na obchodné známky alebo súvisiace s autorským právom, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu osobných údajov alebo vlastnícke práva,

- je urážlivý, obsahuje vyhrážky, vyjadruje donucovanie, hanobenie a oslavuje násilie,

- je pornografický, ohrozuje deti a mládež, je rasistický, podnecuje k národnostnej nenávisti alebo je inak trestne postihnuteľný/protiprávny,

- je nepravdivý.

(3) Minimálny vek pre vkladanie používateľského obsahu predstavuje 18 rokov.

(4) Používateľom nie je dovolené prostredníctvom www.testpneumatik.com šíriť reklamu adresovanú iným používateľom alebo tretím stranám. Toto sa vzťahuje aj na vkladanie príslušných odkazov. Pozitívne prezentovanie výrobkov sa nepovažuje za reklamu v tomto zmysle, ak tieto zodpovedajú predpokladom podľa § 6 ods. 5.

(5) Hodnotenia pneumatík (vrátane vyjadrení v používateľských profiloch, komentárov k obrázkom, obrázkov, videí) používateľa musia spĺňať tieto požiadavky. Používateľ

- musí zabezpečiť správne priradenie svojho hodnotenia k pneumatike

- smie odoslať hodnotenie len vtedy, keď sám používal hodnotenú pneumatiku, 

- musí poskytovať pravdivé údaje o pneumatikách, ich používateľských a jazdných vlastnostiach alebo iných skutočnostiach/udalostiach, 

- nesmie zverejňovať žiadny obsah za úplatu alebo nepeňažné výhody,

- nesmie odoslať hodnotenie, resp. vložiť obrázok, keď je zamestnancom, vlastníkom alebo prevádzkovateľom výrobcu hodnotenej pneumatiky alebo koná v jeho poverení. To isté platí pre zamestnancov firiem, ktoré sú ekonomicky prepojené s výrobcom hodnotenej pneumatiky, ako aj pre nimi poverené osoby,

- nesmie odoslať hodnotenia, pri ktorých je v popredí hanobenie výrobcu alebo spoločnosti Delticom AG, alebo ktoré slúžia prednostne na iný účel, ako je odoslanie vecného a neutrálneho hodnotenia pneumatiky

- nesmie vkladať obrázky a videá, v ktorých sú vyobrazené identifikovateľné osoby, alebo ku ktorým nevlastní žiadne práva.

§ 7 Ochrana osobných údajov

(1) Osobné údaje, ktoré používateľ poskytne prostredníctvom www.testpneumatik.com, sa používajú v súlade s aplikovateľnými ustanoveniami na ochranu osobných údajov ako aj naším platným vyhlásením o ochrane osobných údajov. Toto je možné vyvolať tu.

(2) Načítanie, ukladanie a postupovanie osobných údajov iných používateľov na iné účely ako použitie ponuky v súlade s určením je zakázané. Používatelia spracúvajú osobné údaje, ktoré sú im známe alebo ktoré sa dozvedeli, v zásade dôverne, pokiaľ tieto neboli zverejnené samotnou oprávnenou osobou.

§ 8 Oslobodenie

Používateľ sa zaväzuje prevziať za spoločnosť Delticom AG všetky nároky tretích strán vrátane primeraných resp. zákonom stanovených nákladov na právnu obhajobu založených na zavinenom porušení povinností používateľa alebo záruky. Používateľ zabezpečí spoločnosti Delticom AG podporu pri uplatnení takýchto nárokov voči nej, predovšetkým poskytnutím všetkých informácií potrebných na obhajobu.

§ 9 Registrácia

(1) Založenie používateľského účtu (registrácia) je možné kedykoľvek bezplatne pre všetkých používateľov.

(2) Pre registráciu na stránke www.testpneumatik.com musí používateľ dosiahnuť vek minimálne 18 rokov. 

(3) Každý používateľ sa zaväzuje v rámci svojej registrácie uviesť správne a úplné údaje a neporušovať práva tretích strán. O porušenie práv tretích strán ide okrem iného vtedy, keď sa použijú osobné údaje alebo iné informácie tretích strán bez ich súhlasu, napríklad meno alebo e-mailová adresa. Viacnásobná registrácia nie je dovolená. Registrovaní používatelia si môžu kedykoľvek nechať zmeniť alebo aktualizovať prihlasovacie informácie.

(4) Registrovaní používatelia zodpovedajú za dôverné zaobchádzanie s prístupovými informáciami, ktoré im boli oznámené, alebo ktoré si zvolili (obzvlášť heslo). Každý registrovaný používateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Delticom AG v prípade straty alebo neoprávneného použitia jeho prístupových informácií. Spoločnosť Delticom AG je oprávnená zablokovať prístup k používateľskému účtu na stránke www.testpneumatik.com, pokiaľ jestvuje podozrenie, že heslo používa neoprávnená tretia strana; používateľ bude o tejto skutočnosti informovaný.

(5) V prípade porušenia týchto podmienok používania môže spoločnosť Delticom AG zmazať obsah a informácie, ktoré používateľ vložil alebo ich je možné iným spôsobom k nemu priradiť. Ďalej môže spoločnosť Delticom AG vylúčiť používateľov z používania ponuky, a to dočasne alebo trvalo.

(6) Pri úmyselnom porušení týchto podmienok používania nesie používateľ okrem toho voči spoločnosti Delticom AG podľa zákona zodpovednosť za náhradu všetkých takto vzniknutých priamych a nepriamych škôd, ako aj majetkových škôd. Všetky ostatné nároky zostávajú vyhradené.

(7) Používateľský účet je možné kedykoľvek zrušiť bez dodržania lehoty vymazaním účtu alebo zaslaním e-mailu spoločnosti Delticom AG.

(8) Spoločnosť Delticom AG si vyhradzuje právo ukončiť registráciu bez uvedenia dôvodov v lehote dvoch týždňov. Právo na okamžitú výpoveď zo závažného dôvodu zostáva nedotknuté. Za závažný dôvod sa pokladá predovšetkým porušenie povinností uvedených v týchto podmienkach používania.

(9) V prípade výpovede alebo iného ukončenia zmluvy je spoločnosť Delticom AG oprávnená zablokovať alebo vymazať používateľský obsah vložený používateľom. Povinnosť používania alebo zablokovania nejestvuje.

§ 10 Ručenie/zodpovednosť spoločnosti Delticom AG

(1) Spoločnosť Delticom AG neručí za úplnosť, aktuálnosť, správnosť, zákonnosť alebo inú kvalitu informácií poskytnutých na stránke www.testpneumatik.com. Spoločnosť Delticom AG ponúka tieto informácie iba ako orientáciu pre používateľov. Spoločnosť Delticom AG nezodpovedá za to, že sú používatelia skutočne držiteľmi práv vzťahujúcich na zverejnený používateľský obsah.

(2) Okrem toho spoločnosť Delticom AG nezodpovedá za to, že obsahy zobrazované na stránke www.testpneumatik.com neobsahujú vírusy ani iné vlastnosti, ktoré by mohli mať škodlivý alebo ničivý vplyv. Za ochranu svojich zariadení spracúvajúcich údaje v tejto súvislosti zodpovedá používateľ sám.

(3) Spoločnosť Delticom AG pri zmluvných alebo mimozmluvných nárokoch ručí iba za škody, ktoré vznikli úmyselným konaním alebo konaním na základe hrubej nedbanlivosti, ako aj za škody, ktoré vznikli porušením takýchto povinností vyplývajúcim z miernej nedbanlivosti, ktoré najskôr umožňujú riadnu realizáciu zmluvy uzatvorenej s dotknutým používateľom alebo na ktorých plnenie sa preto smie zmluvný partner spoliehať (základné povinnosti). V poslednom uvedenom prípade je ručenie obmedzené na predvídateľné škody typické pre zmluvu v čase jej uzatvorenia. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti neplatia pri ublížení na živote, tele a zdraví, v rozsahu aplikácie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku ako aj v prípade prevzatia výslovných záruk.

§ 11 Poskytnutie internetovej stránky

 (1) Spoločnosť Delticom AG neručí za neprerušenú použiteľnosť resp. dostupnosť ponúk na stránke www.testpneumatik.com a predovšetkým nenesie ani zodpovednosť za technicky podmienené oneskorenia, prerušenia alebo výpadky.

(2) Spoločnosť Delticom AG si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny, doplnenia alebo vymazania poskytnutých informácií alebo stránku www.testpneumatik.com v plnom rozsahu alebo čiastočne zablokovať, zmeniť, doplniť, vymazať alebo zverejnenie dočasne prerušiť alebo ukončiť s konečnou platnosťou.

(3) Je zakázaný každý pokus o narušenie správneho fungovania stránky www.testpneumatik.com, napríklad pokusom obísť zabezpečovacie funkcie, vykonaním úprav na počítačových systémoch, serveroch, smerovacích alebo iných zariadeniach pripojených na internet, získavaním neoprávnenému prístupu k nim alebo narušovaním funkčnosti týchto systémov/zariadení akýmkoľvek spôsobom.

(4) Delticom neručí za stratu dát.

§ 12. Aplikovateľné právo, miesto súdu a iné

(1) Delticom môže používateľovi poskytovať oznámenia e-mailom, faxom alebo listom, pokiaľ táto skutočnosť nie je inak upravená vo VOP. Okrem toho môže spoločnosť Delticom zasielať používateľovi oznámenia do súkromnej schránky www.testpneumatik.com registrovaného používateľa.

(2) Miestom súdu je sídlo spoločnosti Delticom AG, Hannover.

(3) Platí nemecké právo s vylúčením medzinárodného súkromného práva a obchodného práva OSN.

§ 13 Salvátorská klauzula

Pokiaľ by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo v plnom rozsahu alebo čiastočne neúčinné alebo by jeho právna účinnosť zanikla neskôr, tak platnosť ostatných ustanovení týmto zostáva nedotknutá. Namiesto neúčinného ustanovenia platia zákonné ustanovenia.