Vyhlásenie o ochrane údajov

I. Všeobecne

1. Informácie o získavaní osobných údajov

Nižšie vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní našej internetovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých je vás možné identifikovať ako osobu, napríklad meno, adresa, e-mailové adresy, používateľské správanie.

Prevádzkovateľom podľa čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) je Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Nemecko, telefón: 49(0)511-87989280, e-mail: testpneumatik@delti.com, internetová stránka: www.testpneumatik.com (ďalej ako „prevádzkovateľ“, pozrite aj naše impressum). Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailom na adrese datenschutz@delti.com alebo na našej poštovej adrese s dodatkom „zodpovedná osoba“.

Použitie funkcií našich internetových stránok je v zásade možné bez spracovania osobných údajov. K (osobným) údajom, ktoré ste nám technicky sprostredkovali, si prečítajte, prosím, nižšie uvedené vysvetlenia. Ak pri jednotlivých funkciách našej ponuky využívame služby poverených poskytovateľov alebo vaše údaje používame pre marketingové účely, budeme vás nižšie podrobne informovať o príslušných postupoch. Následne uvádzame aj stanovené kritériá doby uloženia. 

2. Účely a právne základy spracúvania

Pokiaľ nie je opísané alebo konkretizované inak, účelom našich činností týkajúcich sa spracúvania údajov je sledovanie vlastných obchodných účelov.

Pre spracúvanie údajov využívame rôzne právne základy.

 • Ak nám udelíte súhlas pre určité činnosti spojené so spracúvaním osobných údajov, je právnym základom čl. 6 I písm. a GDPR (nižšie označovaný aj ako „súhlas“).
 • Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na prípravu alebo plnenie zmluvy, ktorej (možnou) zmluvnou stranou je dotknutá osoba, napríklad keď sa zaregistrujete pre túto službu (hodnotiaca platforma) a spracúvanie údajov je potrebné pre poskytnutie služby, je právnym základom čl. 6 I písm. b GDPR (nižšie označované aj ako „plnenie zmluvy“).
 • Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, napríklad na splnenie daňových archivačných povinností, je právnym základom čl. 6 I písm. c GDPR.
 • Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, napríklad ak by sa návštevník jedného z našich skladov poranil a bolo by potrebné jeho údaje oznámiť lekárovi a/alebo nemocnici, je právnym základom čl. 6 I písm. d GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 I písm. f GDPR môže byť z hľadiska ochrany osobných údajov prípustné vtedy, keď je potrebné na zachovanie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby (nižšie označované aj len ako „oprávnený záujem“). Vykonávanie našej obchodnej činnosti v prospech zaistenia pracovných miest našich zamestnancov ako aj prospech našich podielových vlastníkov chápeme ako náš zásadný oprávnený záujem. Toto sa prekrýva aj s oprávnenými záujmami firiem, ktoré výslovne opísal európsky zákonodarca. Tak sa môže predpokladať oprávnený záujem, ak sa dotknutá osoba a firma nachádzajú v zákazníckom pomere (bod 47 veta 2 GDPR) alebo sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.
 • Ak zasielame bez súhlasu e-mailovú reklamu registrovaným používateľom, ktorí nám pri svojej registrácii oznámili svoju e-mailovú adresu, na propagovanie vlastných podobných produktov a pri získavaní údajov sme upozornili na túto možnosť použitia a právo, že toto používanie údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby v tejto súvislosti vznikli iné ako náklady na prenos podľa základných taríf, odvolávame sa na § 7 ods. 3 zákona o nekalej súťaži (UWG).

 3. Vaše práva

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás dotýkajú, máte voči nám tieto práva:

 • Právo na prístup,
 • Právo na opravu alebo vymazanie,
 • Právo na obmedzenie spracúvania,
 • Právo namietať proti spracúvaniu údajov,
 • Právo na prenosnosť údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade pre ochranu údajov v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov nami. Vaše práva sú upravené v 3. kapitole GDPR. Zodpovedný dozorný úrad pre ochranu údajov je dozorný úradník pre ochranu údajov spolkovej krajiny Dolné Sasko, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de

4. Námietka alebo odvolanie týkajúce sa spracúvania vašich údajov

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním vašich údajov, môžete tento kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie ovplyvní oprávnenosť spracúvania vašich osobných údajov po jeho vyslovení voči nám.

Pokiaľ sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame o zváženie záujmu, môžete podať námietku proti spracúvaniu. Toto je ten prípad, keď spracúvanie nie je obzvlášť potrebné pre splnenie zmluvy s vami, čo uvádzame zakaždým pri nasledovnom opise funkcií. V prípade uplatnenia tohto práva na podanie námietky vás žiadame o oznámenie dôvodov, prečo by sme vaše osobné údaje nemali spracúvať nami aplikovaným spôsobom. V prípade zdôvodnenej námietky preveríme stav veci a buď ukončíme, resp. prispôsobíme spracúvanie osobných údajov, alebo vám oznámime naše nutné dôvody hodné ochrany, na základe ktorých pokračujeme v spracúvaní.

Samozrejme môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov na účely marketingu a analýzy údajov. O vašom práve namietať proti reklamným účelom sa môžete informovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

 5. Príjemcovia a kategórie príjemcov vašich osobných údajov

Informácie o našich zákazníkoch sú pre nás dôležité a pomáhajú nám optimalizovať našu ponuku. Informácie, ktoré získavame, postupujeme tretím stranám výhradne v nižšie opísanom rozsahu:

Prepojené podniky: Delticom odovzdáva osobné údaje (a používateľské údaje) za účelom realizácie objednávky prepojeným podnikom a ich dcérskym spoločnostiam.
Tieto podniky podliehajú buď tomuto vyhláseniu o ochrane údajov alebo sa riadia smernicami, ktoré poskytujú minimálne takú ochranu ako toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Poskytovatelia služieb: Iné podniky a jednotlivcov poverujeme plnením úloh pre nás. Príkladmi okrem iného sú dodávky zásielok, zasielanie listov alebo e-mailov, realizácia platieb (platobná karta, ťarchopis a nákup na faktúru), spracovanie našich zoznamov zákazníkov, analýzy našich databáz, marketingové opatrenia ako aj služby zákazníkom. Títo poskytovatelia služieb majú prístup k osobným informáciám, ktoré potrebujú na splnenie svojich úloh. Nesmú ich však používať na iné účely. Okrem toho sú povinní zaobchádzať s informáciami podľa tohto vyhlásenia o ochrane údajov ako aj podľa príslušných zákonov o ochrane údajov.

Poskytovatelia služieb mimo EÚ/EHP: Nemôžeme vylúčiť, že naši subdodávatelia poveria ďalších poskytovateľov služieb v tretích štátoch. Všetkých poskytovateľov zaväzujeme podľa čl. 28 ods. 4 GDPR k dodržiavaniu dostatočných a primeraných záruk v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR (prenos do tretích štátov).

Príležitostne máte možnosť zúčastniť sa ankety a udeliť nám povolenie, že môžeme vaše údaje odovzdať za účelom marketingových akcií tretím stranám. Vaše údaje odovzdávame vybraným kooperačným partnerom alebo budeme zasielať ponuky v poverení iných spoločností len v prípade, ak nám túto možnosť aktívne potvrdíte. Pokiaľ sa tak stane, táto spoločnosť nedostane vaše meno ani vašu adresu alebo iné informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Anketa a povolenie na odovzdanie vašich údajov tretím stranám pre marketingové účely sú od seba oddelené. To znamená, že marketingovú anketu môžete vyplniť aj vtedy, keď neudelíte povolenie na odovzdanie vašich údajov, resp. aj naopak, pokiaľ si to želáte. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR („súhlas“).

Ochrana Delticom a tretích strán: Zákaznícke účty a osobné údaje o zákazníkoch oznamujeme vtedy, keď sme povinní urobiť tak zo zákona, alebo ak je takéto postúpenie potrebné na realizáciu všeobecných obchodných podmienok alebo iných dohôd alebo na ochranu našich práv ako aj práv našich zákazníkov a príslušných tretích strán. Zahŕňa to výmenu údajov so spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na prevenciu a minimalizáciu zneužitia a podvodov s platobnými kartami. Výslovne zdôrazňujeme, že sa v tejto súvislosti údaje neposkytujú týmto spoločnostiam na komerčné využitie, ktoré je v rozpore s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Dobrovoľné postúpenie údajov: Po úspešne odoslanom hodnotení máte možnosť dobrovoľnej účasti na marketingovej ankete, aby sme mohli i naďalej zlepšovať naše služby pre vás.
Príklad: Zasielanie newslettra pre kooperujúce spoločnosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR („súhlas“).

 6. Kritériá pre ukladanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame a ukladáme podľa právnych základov uvedených v tomto vyhlásení. Pokiaľ údaje rutinne už nie sú potrebné na prípravu zmluvy alebo splnenie zmluvy, vykoná sa vymazanie podľa príslušnej zákonnej lehoty uschovania. Tak napríklad existujú povinnosti uschovania vyplývajúce z daňových alebo obchodných zákonov v trvaní 6 resp. 10 rokov podľa § 257 Obchodného zákonníka (HGB) alebo § 147 Daňového poriadku (AO).

Osobné údaje, ktoré sa získavajú a zobrazujú v rámci testovacieho protokolu, sa ukladajú len tak dlho, pokiaľ ho znova nevymažete, nevyjadríte námietku voči používaniu údajov alebo my neprestaneme poskytovať službu. Ak sú testovacie protokoly predmetom právneho sporu (napríklad sťažnosť, porušenia proti právu pre podmienky hospodárskej súťaže alebo komerčným ochranným právam, trestnoprávna relevantnosť), záznamy ako aj iné vaše údaje sa počas právneho sporu uložia a v súlade so zákonnými premlčacími dobami sa uschovajú ešte na ďalšie tri roky so začiatkom nasledujúceho roku. Právnym základom je tu čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR („oprávnený záujem“).

Ako odpovedáme na iné otázky bez súčasného zmluvného vzťahu, ukladáme túto komunikáciu na tri roky v súlade so zákonnými premlčacími lehotami, pokiaľ nemusia byť dodržané vyššie uvedené obchodno-právne a daňovo-právne lehoty na uschovanie. Uloženie v trvaní troch rokov sa vykonáva v našom oprávnenom záujme v súvislosti s prípadnou právnou obhajobou proti uplatneným nárokom na základe našej informácie. Právnym základom je tu čl. 6 I písm. f GDPR („oprávnený záujem“).

 7. Newsletter

Ponúkame vám možnosť registrovať sa na odber nášho bezplatného newslettra napríklad na stránke https://www.testpneumatik.com/web/pages/newsletter. Newsletter zasielame len vtedy, kde ste nám na to udelili súhlas alebo jestvuje zákonné povolenie.

Aby sa vylúčilo, že niekto neoprávnene zadá do nášho rozdeľovníka newslettrov cudzie e-mailové adresy, používame takzvaný proces double opt-in. V tomto prípade po vykonanom prihlásení dostanete potvrdzovací e-mail. Prihlasovací proces sa zaprotokoluje, aby sme si mohli splniť naše právne povinnosti dokazovania.

Ak už viac nechcete poberať newsletter, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese https://www.testpneumatik.com/web/pages/newsletter napr. prostredníctvom Kontaktného formuláru a požiadať o zrušenie odberu alebo nám zašlite e-mail na adresu testpneumatik@delti.com. V budúcnosti si to budete môcť celkom jednoducho nastaviť prostredníctvom svojho používateľského účtu „Môj účet“.

Právnym základom spracúvania údajov v prípade súhlasu je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Ak nebol udelený súhlas, právnym základom je § 7 ods. 3 Zákona o nekalej súťaži.

 8. Zmena vyhlásenia o ochrane údajov

Zo zákonných a/alebo prevádzkovo-organizačných dôvodov môžu v budúcnosti, aj krátkodobo, potrebné zmeny resp. prispôsobenia nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Vezmite, prosím, na vedomie vždy aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane údajov.

 II. Spracúvanie údajov pri jednotlivých druhoch použitia

 1. Získavanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

Pri iba informatívnom používaní internetovej stránky, teda keď sa neregistrujete alebo nám nesprostredkovávate iné informácie, získavame len tie osobné údaje, ktoré prenáša váš prehliadač na náš server. Ak si chcete pozrieť našu internetovú stránku, získavame nižšie uvedené údaje, ktoré sú pre nás potrebné z technického hľadiska, aby sme vám mohli zobraziť našu internetovú stránku a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť:

 • IP adresa
 • Dátum a čas dopytu
 • Rozdiel časového pásma oproti GMT (Greenwich Mean Time)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Status prístupu/stavový kód HTTP
 • Prenesené množstvo dát
 • Internetová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Dodatočne k vyššie uvedeným údajom sa pri používaní našej internetovej stránke vo vašom počítači ukladajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku priradené k prehliadaču, ktorý používate, vďaka ktorým subjekt, ktorý cookies používa (v tomto prípade naša spoločnosť) získava určité informácie. Cookies nemôže vykonávať žiadne programy ani infikovať váš počítač vírusmi. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo vhodnejšie pre používateľov a efektívnejšia. Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR („oprávnený záujem“).

 2. Nadviazanie kontaktu

Pri nadviazaní kontaktu s nami e-mailom alebo kontaktným formulárom ukladáme vami sprostredkované údaje (vašu e-mailovú adresu, prípadne vaše meno a vaše telefónne číslo), aby sme odpovedali na vaše otázky. Údaje, ktoré sa v tejto súvislosti prenášajú, vymažeme, akonáhle už nie je potrebné ich uloženie, alebo obmedzíme spracúvanie, ak jestvujú zákonné povinnosti uschovania.

Ak by ste boli používateľom registrovaným u nás a máte napríklad otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našej služby (hodnotiaca platforma), je právnym základom spracúvania údajov čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR („plnenie zmluvy“). Ak by ste neboli naším zákazníkom, je právnym základom čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR („oprávnený záujem“).

 3. Ďalšie funkcie a ponuky našej internetovej stránky

Okrem čisto informačného použitia našej internetovej stránky ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. V tejto súvislosti spravidla musíte uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré používame na vykonanie príslušnej služby, a pre ktoré platia vyššie uvedené zásady spracúvania údajov.

Na spracovanie údajov čiastočne využívame služby externých poskytovateľov. Týchto sme starostlivo vybrali a poverili, a sú viazaní našimi pokynmi.

Ďalej môžeme sprostredkúvať osobné údaje tretím stranám vtedy, keď spoločne s partnermi ponúkame účasť na akciách, výherné hry, uzatvorenia zmlúv alebo podobné služby. Bližšie informácie o týchto skutočnostiach získate pri uvedení vašich osobných údajov alebo v opise ponuky.

Pokiaľ majú naši poskytovatelia služieb alebo partneri sídlo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), informujeme vás o dôsledkoch tejto okolnosti v opise ponuky.

 4. Použitie cookies

Táto internetová stránka používa nižšie uvedené druhy cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania je vysvetlený nižšie:

Prechodné cookies automaticky sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Sem patria obzvlášť dočasné cookies (session cookies). Tieto ukladajú takzvané session ID, pomocou ktorého je možné rôzne dopyty vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. Tak je možné opätovne rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu internetovú stránku. Session cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

Trvalé cookies sa vymažú automaticky po uplynutí zadanej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od cookie. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach vášho prehliadača.

Nastavenia vášho prehliadača môžete konfigurovať podľa vašich požiadaviek a napríklad odmietnuť prijatie cookies tretích strán alebo všetkých cookies. Upozorňujeme na to, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.

Cookies používame okrem toho i na to, aby sme mohli identifikovať nadväzujúce návštevy, ak disponujete účtom u nás, alebo aby sme mohli posúdiť účinnosť marketingových opatrení, napríklad keď k nám prichádzate cez internetovú stránku špeciálneho partnera alebo cez špeciálnu internetovú reklamu. Tieto cookies sa ukladajú až do 30 dní.

Použité Flash cookies nie sú rozpoznávané vaším prehliadačom, ale pomocou vášho Flash pluginu. Ďalej používame objekty HTML5 storage objects, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Tieto objekty ukladajú potrebné údaje nezávisle od vami použitého prehliadača a nemajú automatický dátum exspirácie. Ak si neželáte spracovanie Flash cookies, musíte nainštalovať príslušný doplnok add-on. Napríklad pre prehliadač Mozilla Firefox ho nájdete na adrese https://addons.mozilla.org/de/firefox/ alebo pre Google Chrome na adrese https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Použitiu objektov HTML5 storage objects môžete zabrániť tak, že váš prehliadač prepnete do súkromného režimu. Okrem toho odporúčame pravidelne manuálne vymazávať vaše cookies a históriu prehliadača.

5. Použitie používateľských účtov Testpneumatik (správa vašich testovacích protokolov)

Dobrovoľne si môžete založiť používateľský účet. Tak môžete okrem iných funkcií meniť svoje testovacie protokoly, pridať k testovaciemu protokolu svoje kontaktné údaje alebo samostatne vymazať testovacie protokoly. Okrem toho môžete uložiť svoju interakciu s Delticom.

Ak si chcete zaregistrovať používateľský účet, zbierame údaje ako používateľské meno, vašu e-mailovú adresu, vaše priezvisko, vami zvolené heslo vyhovujúce našich bezpečnostným normám, vaše poštové smerovacie číslo ako aj krajinu, v ktorej bývate. Prihlasovacia maska je prednastavená, aby sa v prípade zverejnenia testovacieho protokolu nezverejňovali žiadne ďalšie osobné údaje.

Vaše posledné prihlasovacie údaje s dátumom, dňom a časom sa zobrazia a uložia na tak dlhý čas, pokiaľ ho znova nevymažete, nevyjadríte námietku voči používaniu údajov alebo my neprestaneme poskytovať službu.

Pri založení účtu v časti „Môj účet“ sa odvolateľne uložia vami zadané údaje. Všetky ďalšie údaje, vrátane vášho používateľského účtu, môžete kedykoľvek zmazať v zákazníckej zóne. Právnym základom pre použitie je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR („oprávnený záujem“).

Vami zadané údaje môžeme okrem toho spracúvať tak, že vás budeme informovať o ďalších zaujímavých produktoch z nášho portfólia alebo vám zasielať e-maily s technickými informáciami.

 

 

III. Cookies/internetová analýza/online marketing založený na správaní používateľov 

1. Použitie Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies o vašom používaní tejto internetovej stránky sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam ukladajú. Pokiaľ sa na tejto internetovej stránke aktivuje anonymizovanie IP adresy, Google vašu IP adresu vopred skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V poverení prevádzkovateľom tejto internetovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, vypracovanie protokolov o aktivitách na internetovej stránke a poskytnutie ďalších služieb voči prevádzkovateľovi internetovej stránky spojených s používaním internetovej stránky a používaním internetu.

IP adresa prenesená v rámci služby Google Analytics z vášho prehliadača sa nespája s inými údajmi Google.

Môžete zabrániť ukladaniu cookies primeraným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade prípadne nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytváraných súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) Googlu ako aj spracovávaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si stiahnete zásuvný modul pre prehliadač dostupný na tomto odkaze a nainštalujete ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Táto internetová stránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Týmto spôsobom sa spracúvajú IP adresy v skrátenej forme, čím je možné vylúčiť identifikáciu osôb. Pokiaľ by zozbierané údaje o vašej osobe umožňovali identifikáciu, okamžite sa táto vylúči a osobné údaje sú ihneď vymazané.

Aby sme mohli našu internetovú stránku analyzovať a pravidelne zlepšovať, používame Google Analytics. Prostredníctvom získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a robiť ju pre vás používateľov ešte zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa Google podriaďuje dohode Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre použitie Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

Informácie o treťom poskytovateľovi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad o ochrane údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Táto internetová stránka používa nástroj Google Analytics okrem toho na analýzu návštevnosti pre viacero zariadení vykonávanú prostredníctvom ID používateľa. Analýzu pre viacero zariadení môžete deaktivovať vo vašom zákazníckom účte v sekcii „Moje údaje“.

Táto internetová stránka používa nástroj Google Analytics okrem toho na analýzu návštevnosti pre viacero zariadení vykonávanú prostredníctvom ID používateľa. Analýzu vášho používania pre viacero zariadení môžete deaktivovať vo vašom zákazníckom účte v sekcii „Moje údaje“.

 2. Google Tag Manager

Používame nástroj GTM od spoločnosti Google Inc. („Google“). Jeho prostredníctvom je možné rozhraním spravovať tagy internetovej stránky. V tejto súvislosti GTM implementuje tagy. Nepoužívajú sa cookies ani sa nezbierajú osobné údaje, GTM ale spúšťa ďalšie tagy, ktoré prípadne môžu zbierať údaje. GTM tieto údaje nevyužíva. Ak sa na príslušnej úrovni domény alebo cookies vykonala deaktivácia, zostáva zachovaná pre všetky sledovacie tagy, pokiaľ sú implementované nástrojom GTM. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem), aby sme našu službu mohli vytvárať čo najvhodnejšie pre používateľov.

Informácie o treťom poskytovateľovi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. 

Spoločnosť Google sa podriaďuje dohode EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre použitie Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

Prehľad o ochrane údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 3. Adobe Analytics (Omniture)

Táto internetová stránka používa internetovú analytickú službu Adobe Analytics (Omniture), aby bolo možné analyzovať používanie našej internetovej stránky a pravidelne ju zlepšovať. Prostredníctvom získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a robiť ju pre vás používateľov ešte zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa Adobe podriaďuje dohode Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre použitie Adobe Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ide o náš oprávnený záujem zlepšovať našu službu analýzou používateľov .

Pre vyhodnotenie sa vo vašom počítači ukladajú cookies (viac informácií k tomu v bode 4). Takto získané informácie sa ukladajú na serveroch, aj v USA. Ak zabránite ukladaniu cookies, upozorňujeme na to, že prípadne potom nebudete môcť používať túto internetovú stránku v plnom rozsahu. Ukladaniu cookies je možné zabrániť nastavením vo vašom prehliadači alebo kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ na stránke http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Táto internetová stránka používa Adobe Analytics (Omniture) s nastaveniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, ktorými sa vaša IP adresa skráti o posledný oktet a nahradí sa generickou IP adresou, teda takou, ktorú už nie je možné priradiť. Vylúči sa tak možnosť identifikácie osôb.

Informácie o treťom poskytovateľovi: Adobe Systems Software Ireland Limited, Írsko, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika; privacy@adobe.com; pokyny o ochrane údajov: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. Optimizely

Pre zlepšovanie a ďalší rozvoj našich internetových ponúk používame internetovú analytickú službu „Optimizely" spoločnosti Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA. V tejto súvislosti testujeme jednotlivé stránky - napríklad pre nájdenie optimálneho umiestnenia obsahov a zbierame štatistické údaje. Pritom sa nezbierajú žiadne osobné údaje. Informácie o vašom používateľskom správaní na tejto internetovej stránke sa prenášajú spoločnosti Optimizely do USA a tam sa ukladajú na jej serveroch. Právnym základom pre použitie pluginov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR („oprávnený záujem“). Ide o náš oprávnený záujem zlepšovať našu službu analýzou používateľov .

Informácie o ochrane údajov v Optimizely nájdete tu: https://www.optimizely.com/privacy/. Spoločnosť Optimizely sa podriaďuje dohode EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Optimizely môžete deaktivovať podľa návodu na tomto odkaze: https://www.optimizely.com/opt_out.